Kto žije v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel.

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 26. apríla 2022
vo veku 80 rokov nás navždy opustila naša milovaná mamka, babička a sestra

Meno P R I E Z V I S K O

rod. Priezvisko

Posledná rozlúčka s drahou zosnulou bude v sobotu 30. apríla 2022 o 10.45 hod.
na Verejnom cintoríne v Košiciach.

Smútiaca rodina