Ako postupovať

Čo robiť ak nastalo úmrtie doma, v nemocnici, v domove dôchodcov, v zahraničí alebo na inom mieste?

Ak nastalo úmrtie
u Vás doma

Lekár vykoná prehliadku zosnulého, vystaví „List o prehliadke mŕtveho“.

V liste lekáruvedie ďalší postup – pitva alebo pochovanie či kremácia.

V našom prípade SLUŽBY PRE POZOSTALÝCH Pohreby Čajková, spoločnosť Mewa s.r.o. – 0905 608 970. Na tieto čísla môžete telefonovať kedykoľvek, naša pracovná doba je 24 hod. denne, 7 dni v týždni.

Ďalší postup, zahŕňajúci výber rakvy, kvetinovej výzdoby, zariaďovanie pohrebného obradu, oblečenie zosnulého, vybavovanie úradných formalít a ostatných pohrebných náležitostí dohodneme pri našom osobnom stretnutí.

Zomrelý musí zostať v mieste úmrtia min. dve hodiny od času, kedy bola konštatovaná smrť a nesmie byť pochovaný skôr ako po 48 hodinách od času úmrtia. (Na tento fakt treba myslieť pri objednávaní termínu pohrebu.) Najneskôr do ôsmich hodín od úmrtia je potrebné zosnulého uložiť do chladiaceho zariadenia.

Ak nastalo úmrtie
v nemocnici

Tu Vám poskytnú informácie o úmrtí a mieste kde sa zosnulý nachádza /napr.PATOLÓGIA/.

V našom prípade SLUŽBY PRE POZOSTALÝCH Pohreby Čajková, spoločnosť Mewa s.r.o. – 0905 608 970. Na tieto čísla môžete telefonovať kedykoľvek, naša pracovná doba je 24 hod. denne, 7 dni v týždni. Ďalší postup, zahŕňajúci prevoz zosnulého do chladiaceho zariadenia, výber rakvy, kvetinovej výzdoby, zariaďovanie pohrebného obradu, oblečenie zosnulého, vybavovanie úradných formalít a ostatných pohrebných náležitostí dohodneme pri našom osobnom stretnutí.

Ak nastalo úmrtie v nemocnici v deň pracovného pokoja, za bežných okolností je zosnulý prevezený do chladiaceho zariadenia nemocnice a v nasledujúci pracovný deň, ak nie je nariadená pitva, nám ho vydajú na základe príkaznej zmluvy s pozostalými. V iných prípadoch sú pozostalí informovani, že môžeme priamo z oddelenia nemocnice ich zomrelého odviezť bezohľadu na to, či je pracovný deň alebo deň pracovného pokoja.

Ak nastalo úmrtie
v domove dôchodcov

Tu Vám poskytnú informácie o úmrtí a mieste kde sa zosnulý nachádza /izba-teda lôžko, kde došlo k úmrtiu alebo v miestnosti určenej na uloženie nebohých, kým nepríde pohrebná služba.

V našom prípade SLUŽBY PRE POZOSTALÝCH Pohreby Čajková, spoločnosť Mewa s.r.o. – 0905 608 970. Na tieto čísla môžete telefonovať kedykoľvek, naša pracovná doba je 24 hod. denne, 7 dni v týždni. Ďalší postup, zahŕňajúci prevoz zosnulého do chladiaceho zariadenia, výber rakvy, kvetinovej výzdoby, zariaďovanie pohrebného obradu, oblečenie zosnulého, vybavovanie úradných formalít a ostatných pohrebných náležitostí dohodneme pri našom osobnom stretnutí.

Ak nastalo úmrtie
na inom mieste

(napríklad autonehoda, úmrtie na ulici alebo inom verejnom priestranstve v dopravnom prostriedku, utopenie, a podobne)

Lekár vykoná prehliadku zosnulého, vystaví „List o prehliadke mŕtveho“.…………………………………………………………………………………………………………………..

V liste lekár uvedie ďalší postup – pitva alebo pochovanie či kremácia.

Lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu určenú Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a táto na náklady Úradu prevezie zosnulého na súdne lekárstvo, kde sa vykoná pitva. Ak je u nebohého doklad totožnosti, lekár alebo väčšinou polícia oznámia pozostalým úmrtie a prizvú ich k identifikácii zomrelého. Po ukončení šetrenia takejto udalosti dáva polícia povolenie k zariaďovaniu pohrebu. V prípade, že zomrelý je bezdomovec a nemá doklad totožnosti, je označený ako osoba XY do chvíle, kým neprebehnú všetky procedurálne zisťovania o jeho totožnosti. Ak sa totožnosť zistí a pri identifikácii aj potvrdí, je na pozostalých ako sa ďalej zariadia. Keď sa totožnosť nezistí, takýto neznámy sa pochová na náklady štátu.

V našom prípade kontaktujte SLUŽBY PRE POZOSTALÝCH Pohreby Čajková, spoločnosť Mewa s.r.o. – 0905 608 970, ktorá na základe príkaznej zmluvy zariadi prevoz zosnulého po pitve do príslušného chladiaceho zariadenia. Ostatné pohrebné náležitosti ako výber rakvy, kvetinovej výzdoby, zariaďovanie pohrebného obradu, oblečenie zosnulého, vybavovanie úradných formalít a iné realizuje podľa toho, ako sa dohodne s pozostalými pri osobnom stretnutí.

Ak nastalo úmrtie
v zahraničí

a poskytnúť informácie potrebné k prevozu zosnulého

V našom prípade SLUŽBY PRE POZOSTALÝCH Pohreby Čajková, spoločnosť Mewa s.r.o. – 0905 608 970, ktorá na základe príkaznej zmluvy zabezpečí prevoz zosnulého zo zahraničia na Slovensko, včetne vybavenia úmrtného listu a potrebných úradných formalít v zahraničí.

Každá krajina či štát má vlastné špecifiká, týkajúce sa úradných postupov a tieto pracovníci, ktorí prevoz realizujú dostatočne ovládajú. Upozorňujeme, že finančné náklady pri úmrtí v zahraničí sú pre pozostalých oveľa nižšie, keď im tieto veci zariaďuje pohrebná služba zo Slovenska. Je tiež dobré, keď pred vycestovaním do zahraničia sa poistite a v prípade úmrtia príslušná poisťovňa má zmluvnú pohrebnú službu, ktorá tieto prevozy a všetko s tým súvisiace pre ňu realizuje.

Ostatné pohrebné náležitosti ako výber rakvy, kvetinovej výzdoby, zariaďovanie pohrebného obradu, oblečenie zosnulého, vybavovanie ďalších úradných formalít tu na Slovensku a iné p. Čajková dohodne pri osobnom stretnutí.

Ak nastalo úmrtie
v karanténe

Lekár vykoná prehliadku zosnulého, vystaví „List o prehliadke mŕtveho“.

Lekár v liste uvedie ďalší postup – pitva alebo pochovanie či kremácia.

V našom prípade SLUŽBY PRE POZOSTALÝCH Pohreby Čajková, spoločnosť Mewa s.r.o. – 0905 608 970. Na tieto čísla môžete telefonovať kedykoľvek, naša pracovná doba je 24 hod. denne, 7 dni v týždni.

Ďalší postup, zahŕňajúci výber rakvy, kvetinovej výzdoby, zariaďovanie pohrebného obradu, oblečenie zosnulého, vybavovanie úradných formalít a ostatných pohrebných náležitostí dohodneme pri našom osobnom stretnutí.

Zomrelý musí zostať v mieste úmrtia min. dve hodiny od času, kedy bola konštatovaná smrť a nesmie byť pochovaný skôr ako po 48 hodinách od času úmrtia. (Na tento fakt treba myslieť pri objednávaní termínu pohrebu.) Najneskôr do ôsmich hodín od úmrtia je potrebné zosnulého uložiť do chladiaceho zariadenia.

PORADENSTVO

Čo potrebujeme od Vás, čo sa nás často pýtajú a iné upozornenia