História a oprávnenie

Obstarávateľ pohrebov

33 rokov na trhu

V oblasti pohrebných služieb pôsobíme ako obstarávateľ pohrebov už vyše 33 rokov.

V roku 1987 začala Marcela Čajková v Košiciach a blízkom okolí pôsobiť ako profesionálny rečník – recitátor pri pohrebných rozlúčkach. Po troch rokoch rozšírila tieto služby o kompletné vybavovanie pohrebov a kremácií. Prvá vo svojom okolí začala poskytovať možnosť osobného neformálneho stretnutia s pozostalou rodinou v ich domácom prostredí. Vzájomnou dohodou, v ojedinelých prípadoch aj inak. Dňa 29. septembra 2023, vo veku 76 rokov, po 10 ročnom boji s rakovinou odišla v pokoji do večnosti. Ani nie štyri mesiace pred svojím skonaním neustále pracovala v plnom nasadení, napriek tejto zdrvujúcej chorobe.

V jej odkaze pomáhať všetkým blízkym pri dôstojných rozlúčkach s tými, ktorí nás navždy opúšťajú, s rešpektom k jej práci a životnému poslaniu, naďalej pokračujeme v duchu lásky a vzájomného porozumenia.

Dnes túto zástupnú formu služieb pre pozostalých v mene Marcely Čajkovej poskytuje spoločnosť Mewa s.r.o., ktorá preberá ako obstarávateľ pohrebov všetky kompetencie od objednávateľa – príkazcu. V zmysle občianskeho zákonníka cez príkaznú zmluvu takto zastupujeme pozostalých a zariaďujeme namiesto nich všetko potrebné. Týmto spôsobom pomôžeme trpiacej rodine získať čas na prípravu a dôstojnú rozlúčku so svojím drahým zosnulým. Spolupracujeme s právnymi inštitúciami, vybranou pohrebnou službou, kvetinármi, kamenármi, reštauráciami a inými subjektmi. Svoje poslanie vykonávame už vyše 33 rokov.

Konateľ Mewa s. r. o., Daniel Čajka.

Oprávnenie

Služby poskytujeme ako obstarávateľka pohrebov formou príkaznej zmluvy medzi príkazcom a príkazníkom v zmysle § 22 – 33b, § 724 – 732 občianskeho zákonníka.

PRÍKAZCA

Príkazca prostredníctvom príkaznej zmluvy udeľuje plnomocenstvo príkazníkovi na jeho zastupovanie pri vybavovaní pohrebu / kremácie zosnulého(ej) a zabezpečení náväzných služieb. Na základe tejto dohody vopred poskytuje príkazníkovi finančné prostriedky potrebné na splnenie príkazu. Týmto poverením príkazca súhlasí s podpísaním nájomnej zmluvy hrobového miesta príkazníkom a s použitím osobných údajov nevyhnutných k vybaveniu príkazu podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PRÍKAZNÍK

Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí. Na žiadosť príkazcu je povinný podať správu o postupe plnenia príkazu a po jeho vykonaní predložiť vyúčtovanie. Príkazník si môže určiť ďalších zástupcov na pomoc pri vykonávaní príkazu.