GDPR

Ochrana osobných údajov

Kto sme:

naša webová adresa je: https://www.pohrebycajkova.sk.


 

Naše povinnosti

Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje?

Kontaktné formuláre a telefonicky

Ak na našej stránke vyplníte kontaktný formulár, vaše osobné údaje budú odoslané na našu e-mailovú adresu, rovnako aj na vašu e-mailovú adresu uvedenú vo vami vyplnenom formulári. Následne budú spracované za účelom ďalšieho osobného kontaktu s vami alebo vami poverenou osobou (zástupcom) pre potrebu vybavenia všetkých osobných, úradných a cirkevných záležitostí vo veci obstarávania pohrebu formou príkaznej zmluvy medzi príkazcom a príkazníkom v zmysle § 22 – 33b, § 724 – 732 občianskeho zákonníka. 

Pre viac informácií pozri: História a oprávnenie.


Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené?

Spoločnosť Mewa s.r.o. za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov obchodných partnerov využíva moderné IT bezpečnostné systémy. Spoločnosť Mewa s.r.o. udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracovaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom obchodných partnerov je umožnený len povereným osobám na základe príkaznej zmluvy, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti a sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.


Zdieľame Vaše údaje s ďalšími osobami?

a) Externí poskytovatelia služieb (obstarávatelia pohrebu alebo kremácie, pohrebné služby, kvetinárstva, kemenárstva, správa mestskej zelene a prevádzkovateľov cintorína a j krematória)

Spoločnosť Mewa s.r.o. využíva uvedených externých poskytovateľov služieb, ktorí zaisťujú najmä: odvoz zosnulého, vybavovanie termínu obradu a formalít, úpravu, dodanie rakvy a príslušenstva, smútočné parte, kvetinovú výzdobu, fotenie, kamerovanie, smútočnú hostinu, kamenárske a hrobárske práce, zabezpečenie pohrebu a kremácie, pietny akt, rozlúčku so zosnulým a uverejnenie oznámenia o pohrebe. Pre účely plnenia ich povinností im musí spoločnosť Mewa s.r.o. odovzdať určité osobné údaje. Externí poskytovatelia služieb sú však spoločnosťou Mewa s.r.o. preverení a poskytujú dostatočné záruky s ohľadom na dôvernosť a ochranu osobných údajov obchodných partnerov. So všetkými týmito poskytovateľmi má spoločnosť Mewa s.r.o. oprávnenie jednať v zastúpení príkazcu a požadovať pri spracovávaní osobných údajov o dodržanie štandardov pre zabezpečenie osobných údajov v zmysle zákonov GDPR.

b) Spoločnosť Mewa s.r.o.

Vždy, keď spoločnosť Mewa s.r.o. potrebuje zdieľať osobné údaje s obchodnými partnermi, robí to len na základe potreby poznania týchto údajov a zdieľa ich iba s vybranými zamestnancami pre vykonávanie úloh v rámci ich pracovných povinností. Spoločnosť Mewa s.r.o. podniká príslušné kroky, aby zaistila, že takýto personál bude viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom obchodných partnerov.

c) Oznamovanie osobných údajov tretím osobám

Spoločnosť Mewa s.r.o. je povinná za určitých okolností zdieľať osobné údaje príkazcu s tretími osobami mimo vyššie uvedených poskytovateľov služieb, a to v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Medzi takéto tretie osoby patria najmä:

 • správne a obdobné orgány (finančné úrady, matriky, úrady práce),
 • finančné inštitúcie (banky, poisťovne),
 • polícia, štátne zastupiteľstvá,
 • externí poradcovia.
 
Odovzdávame osobné údaje do zemí mimo EÚ/EHP?

Osobné údaje obchodných partnerov / zamestnancov obchodných partnerov nie sú odovzdávané do štátov / krajín mimo Európsky hospodársky priestor.

 
Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?

Spoločnosť Mewa s.r.o. uchováva osobné údaje obchodných partnerov iba po dobu, počas ktorej ich potrebuje na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo počas doby, počas ktorej bol udelený súhlas na spracovanie. Pokiaľ údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, budeme tak robiť po dobu 10-tich rokov od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania.


 

Vaše práva

Aké sú Vaše práva týkajúce sa spracovania osobných údajov?

Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ustanovuje najmä nasledujúce práva dotknutých osôb:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané ich osobné údaje a aké sú ich práva,
 • právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov a to poštou, e-mailom, alebo aj osobne na našej adrese uvedenej nižšie,
 • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracovávaním zo strany spoločnosť Mewa s.r.o., príp. sprostredkovateľov,
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; bol odvolaný súhlas k ich spracovaniu; bolo dotknutou osobou oprávnene namietané ich spracovanie; boli spracované nezákonne; alebo musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ak dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov po dobu, kým spoločnosť Mewa s.r.o. neoverí ich správnosť; spracovanie je protizákonné; ak ich spoločnosť Mewa s.r.o. už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov alebo dotknutá osoba namieta proti ich spracovaniu po dobu, kým spoločnosť Mewa s.r.o. neoverí, či oprávnené záujmy spoločnosť Mewa s.r.o. prevažujú nad záujmami dotknutej osoby;
 • právo podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sú spracúvané na účely oprávnených záujmov spoločnosť Mewa s.r.o.;
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok;
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že spoločnosť Mewa s.r.o. porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

 
Otázky a kontakty

Pokiaľ vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, alebo máte inú otázku, alebo sťažnosť k spracovaniu osobných údajov, kontaktujte nás prosím poštou, osobne, telefonicky alebo emailom.

Spoločnosť Mewa s.r.o., 

Poštová 13, 040 01 Košice
e-mail: pohrebycajkova@gmail.com
tel.: 00421 905 608 970, 0948 034 550

 

Zmeny týchto zásad

Je možné, že spoločnosť Mewa s.r.o. sa rozhodne tieto zásady zmeniť alebo aktualizovať. Aktuálne znenie zásad budete mať vždy k dispozícií na webovej stránke spoločnosti Mewa, s.r.o. (www.pohrebycajkova.sk) v sekcii GDPR.