Poradenstvo

Konzultácie

Individuálne poradenstvo a usmernenie v každej situácii.

Bohatá prax a dlhoročné skúsenosti vo všetkých aspektoch súvisiacich s pohrebmi, pochovávaním a starostlivosťou o telá zosnulých nám pomáha pre Vás vybrať najoptimálnejší spôsob realizácie pri vybavovaní úmrtia nebohého. Poradíme pri výbere typu pohrebu podľa finančných možností, výbere rakvy, pohrebných rekvizít a doplnkov, kvetinovej výzdoby, kamenárskych prác ako aj iných potrebných náležitostí. Podrobnú ponuku služieb nájdete TU. Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s vybavením úmrtia nájdete TU.

Potrebné doklady

 • občiansky preukaz / identifikačná karta ( zosnulého aj vybavovateľa)
 • preukaz poistenca, list o prehliadke mŕtveho
 • doklad o hrobnom mieste /keď sa jedná o pochovanie už do jestvujúceho hrobu/
 • rodný list dieťaťa, občianske preukazy / identifikačné karty rodičov/
 • sobášný list rodičov

Ak je dieťa mŕtvonarodené alebo niekoľkodňové je potrebné najprv vybaviť rodný list a ostatné sa vybavuje tak ako u detí do 15-tich rokov. V pôrodnici sú o postupe rodičky informované.

Upozornenie pre tých, ktorí nemajú vysporiadané právne vzťahy s prevádzkovateľom hrobových miest:

Podľa zákona 131/2010 o pohrebníctve, ktorý bol novelizovaný v roku 2011 sú všetci užívatelia hrobových miest povinní uzavrieť nájomnú zmluvu s terajším prevádzkovateľom – Správa mestskej zelene (SMSZ). SMSZ prevzali správu Verejného cintorína a Krematória od pôvodného prevádzkovateľa REKVIEM 17.11.2019. Nájomné zmluvy s Rekviem sú už neplatné.

 • Kancelária Verejný cintorín: 0910 678 159
 • Prevádzka Krematória – kancelária: 0910 677 669

Doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy:

 • Občiansky preukaz
 • Prvý doklad o užívaní hrobového miesta, prípadne rozhodnutie o dedičskom konaní, (pre účely uzatvorenia zmluvy sú rozhodujúce len mená dedičov a nie zdedený majetok),
 • Iný hodnoverný doklad, ktorý dosvedčuje, že ste dedičom po prvom užívateľovi hrobového miesta /napr.čestné prehlásenie/.

Často kladené otázky

 • Pri vybavovaní nového hrobného miesto je pohreb pochovaním do zeme rozhodne finančne náročnejší ako kremácia. Presná porovnávacia kalkulácia sa robí na byte u pozostalých.
 • Pokiaľ existuje staré zaplatené hrobné miesto, ceny sú skoro rovnaké.
 • Prvou možnosťou je predložiť túto záležitosť soc. odboru na Úrade práce v mieste trvalého bydliska nebohého, ktorý pri šetrení preverí celú rodinu a ak zistenia úradu o zlej finančnej situácii v rodine sa potvrdia, zo štátnych prostriedkov sa vystrojí tzv. sociálny pohreb, t.z. nebohý sa spopolní bez účasti pozostalých, nekoná sa žiadny obrad.
 • Druhá možnosť je požičať si peniaze, ak pozostalí chcú, aby sa konal aj pietny akt poslednej rozlúčky.
 • V prípade, že jeho meno je známe, zo štátnych prostriedkov sa realizuje spopolnenie a urna s identifikačným lístkom sa ukladá k ostatným takýmto urnám do spoločného hrobu.
 • Keď sa v rámci všetkých úradných procedurálnych postupov nezistí totožnosť nebohého bezdomovca, pochová sa riadne do zeme-hliny opäť na náklady štátu s označením XY.
 • V prípade úmrtia v nemocnici s nejasnou príčinou smrti.
 • Z dôvodu úmrtia pri úraze, dopravnej nehode alebo na iných miestach mimo bytu, nemocníc a sociálnych zariadení.
 • Taktiež pri úmrtí na byte v neprítomnosti príbuzných z dôvodu, či smrť nebola zapríčinená inou osobou.

Upozornenie

Podľa pohrebníckeho zákona sú zakázané akékoľvek zmluvné vzťahy nemocníc a iných zdravotníckych zariadení s pohrebnými službami. Nenechajte sa zmanipulovať a zavádzať ich personálom, ktorí vám doporučuje, občas až vnucuje tzv. svoju zmluvnú pohrebnú službu.

Tí, ktorí tak konajú, zneužívajú Vaše momentálne psychické rozpoloženie a bránia Vám tak slobodne sa rozhodnúť konať podľa vlastného uváženia.