Vybavenie termínu obradu a formalít

TERMÍN OBRADU

Po prevoze sa v prvom rade vybavuje termín pohrebu alebo kremácie, aby sa mohlo ďalej pokračovať v náväzných službách. V Košiciach nám termíny prideľuje Správa mestskej zelene v Košiciach, ktorá prevádzkuje Verejný cintorín a Krematórium v Košiciach. Podľa toho ako sú termíny voľné, tak sa prideľujú, snažia sa vyhovieť želaniam pozostalých. Na vidieku – v obciach si termíny určujú miestni farári. V Košiciach za termíny mimo pracovnej doby si účtuje príplatok.

Úradné formality

Obhliadajúci lekár je zmluvný lekár Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a má plné právo podľa okolností rozhodnúť, či navrhne pitvu alebo nie. Vystavený list o prehliadke mŕtveho (LOPM) je spolu s dokladom totožnosti potrebný na vybavenie úmrtného listu na matrike. Tento dokument je potrebné odovzdať pozostalým – vybavovateľovi, respekt. si ho vybavovateľom poverená služba prevezme od neho, alebo spolu s nebohým z príslušného zdravotníckeho zariadenia. 

Stáva sa, že v LOPM chýbajú pečiatky a podpisy lekára (povolenie na spopolnenie v prípade kremácie), nie je vypísaná napr. hodina úmrtia a iné závažné údaje, potrebné pre matriku. Je treba ísť za prehliadajúcim lekárom, aby chýbajúce náležitosti doplnil a s takto skompletizovaným LOPM sa môže matrikovať. Za poplatok 1,5 eur vybavíme na požiadanie ďalšie úmrtné listy. V rámci formalít vybavujeme aj štátny príspevok na pohreb (pohrebné), ktorý pozostalým vypláca Úrad práce. Ak bol nebohý príslušníkom polície alebo vojakom z povolania, v tomto prípade si pozostalí pohrebné ako aj vdovský dôchodok vybavujú sami cez príslušné Ministerstvo vnútra. Samozrejme, my im k tomu dáme potrebné informácie ako majú postupovať.